شركت دانش طب نوين فن ( سهامي خاص ) به كليه متخصصين شركت كننده در دوره هاي آموزشي ارائه شده توسط اين شركت ، گواهينامه اعطاء خواهد نمود.

لذا شركت كنندگان محترم پس از قبولي در آزمون دوره آموزشي جهت صدور گواهينامه دوره با واحد آموزش تماس حاصل نمايند .

چاپایمیل