واحد آموزش

1- ارتقاء نمایندگیهای مجاز از لحاظ فنی و علمی
برگزاری دوره های آموزشی حضوری و اطلاع رسانی از آخرین تغییرات فنی محصولات ، قطعات و بازرسی و پاسخگوئی به مشکلات فنی نمایندگیهای مجاز در بالا بردن سطح دانش فنی نمایندگان مجاز جهت ارائه خدمات بهتر.

2- کاربري محصولات

3- آموزش فنی و علمی به کاربران

چاپایمیل