با توجه به توافق فی مابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو، مقرر شد شرکتهای متقاضی ارز مبادله ای درخواست خود را به بانک های عامل خود ارائه نمایند و نیازی به ارائه درخواست به این اداره کل نمی باشد. بدیهی است بررسی تخصیص ارز مبادله ای به شرکت در زمان کارشناسی مجوز ورود و قیمت گذاری کالا انجام خواهد شد .

چاپایمیل